7 грудня іноземні партнери нашої Кафедри продовжили цикл онлайн лекцій та семінарів,

які були орієнтованими на наших здобувачів вищої освіти та здобувачів освітньо-наукового ступеня “доктор філософії”, але, водночас, зібрали багато провідних вчених нашого та інших університетів України та світу.
Отже, наші партнери із Осієкського університету (Хорватія) – професори Ясміна Лукінак та Марко Юкіч провели цикл лекцій та семінар за темою “Комп’ютерна візуалізація для оцінки і контролю якості харчових продуктів”.
Хочемо одразу звернути увагу на авторитет шановних гостей – три роки тому вони опублікували статтю в нашому науковому журналі Ukrainian Food Journal. Нині ця стаття є другою за рейтингом цитування в Web of Science серед інших 332 статей цього журналу (сподіваємося, наші автори візьмуть цей позитивний приклад до уваги).
Учасниками лекцій та семінарів були магістранти та студенти, що вивчають інжиніринг харчових і фармацевтичних виробництв, видавництво і поліграфію, мехатроніку і пакувальну техніку, технологію молока, хліба, алкогольних напоїв, технології в ресторанному господарстві та готельно-ресторанну справу.
До студентів приєдналися провідні вчені і викладачі нашого Університету, Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Донецького національного університету економіки та торгівлі імені Туган-Барановського (м. Кривий Ріг), Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України, Русенського університету (Болгарія) та Киргизько-Турецького університету «Манас» (Бішкек, Киргизстан), а також представники компанії @ACCO.International, яка є лідером виставкового бізнесу в Україні.
Під час лекції професори Ясміна Лукінак та Марко Юкіч передали нам узагальнену інформацію та корисний досвід щодо використання комп’ютерної візуалізація для оцінки і контролю якості харчових продуктів. Зокрема, ми дізналися про недоліки звичайного візуального контролю якості на сучасному виробництві, і, відповідно, переваги комп’ютерних методів візуалізації, звернули увагу на особливості теорії кольору, системи візуального комп’ютерного контролю, аналіз зображень та відповідний софт, правила освітлення досліджуваних об’єктів. Окремо розглянули застосування комп’ютерних методів візуалізації, зокрема, для контролю форми, кольору і внутрішньої структури хлібних (зокрема, цільнозернових) і кондитерських виробів, напівфабрикатів і готових страв у закладах громадського харчування, пива і вина, сиру та інших молочних продуктів, м’ясних і рибопродуктів, овочів і фруктів, рослинної сировини, зокрема, чайного листя, а також упаковки та етикетки. Після насиченої лекції зустріч продовжилася у вигляді семінару, де кожний отримав відповіді на актуальні питання та роз’яснення незрозумілих положень, розглянули вирішення конкретних практичних завдань із застосування методів комп’ютерної візуалізації, а також домовилися про подальшу співпрацю.
Після лекції та семінару ми отримали багато позитивних відгуків про лекцію і лекторів, та конструктивних пропозицій. Нам приємно, що спілкування надихнуло і студентів, і поважних вчених до удосконалення своєї англійської мови: її незнання значно обмежує можливості для розвитку у інформаційну епоху.
Ми вкотре дякуємо шановним друзям, студентам і магістрантам, молодим науковцям і поважним, авторитетним вченим за інтерес та увагу до заходів, і, зокрема, онлайн лекцій та семінарів, що проводяться у рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності». Ваша участь наповнює Конференцію сенсом, робить нашу загальну справу цікавою для світової наукової спільноти, корисною і результативною.
 
On December 7, partners of our Department continued the series of online lectures and seminars, which were focused on our students and creative youth, but at the same time gathered many leading scientists from our and other universities.
So, our partners from the University of Osijek (Croatia) – Professors Jasmina Lukinak and Marko Yukic conducted the lectures and a seminar on “Computer visualization for food quality assessment and control”. We would like to pay your attention to the authority of the distinguished guests – three years ago they published an article in our scientific journal “Ukrainian Food Journal”. This article is currently the second most cited in the Web of Science among the other 332 articles in this Journal.
Participants of lectures and seminars were students studying food and pharmaceutical engineering, publishing and paleography, mechatronics and packaging technology, technology of milk, bread, alcoholic beverages, technologies in the restaurant industry and hotel and restaurant business. It were joined with the students the Leading scientists and teachers of our University, Ternopil National Technical University “Ivan Pulyuy”, Donetsk National University of Economics and Trade named “Tugan-Baranovsky” (Kryvyi Rih), Institute of Technical Thermophysics of the National Academy of Sciences of Ukraine, University of Ruse (Bulgaria) and Kyrgyzstan-Turkish University “Manas” (Bishkek, Kyrgyzstan), as well as representatives of @ACCO.International, which is a leader in exhibition business in Ukraine.
During the lecture, professors Jasmina Lukinak and Marko Yukic presented the generalized information and useful experience on the use of computer visualization to evaluation and control the quality of food. In particular, we learned about the disadvantages of conventional visual quality control in modern production, and, accordingly, the advantages of computer imaging methods, payed attention to the features of color theory, visual computer control systems, image analysis and related software, lighting rules investigated objects. The application of computer visualization methods, in particular, to control the shape, color and internal structure of bread (in particular, whole grains products) and confectionery, semi-finished and ready meals in catering, beer and wine, cheese and other dairy products, meat and fish products, vegetables and fruits, vegetable raw materials, in particular, tea leaves, as well as packaging and labels.
After a lecture, the meeting continued as a seminar, where everyone received answers to topical questions and clarifications, clarified the solution of specific practical problems in the application of computer visualization methods, and agreed on further cooperation.
After the lecture and seminar, we received a lot of positive feedback about the lecture and lecturers, and constructive suggestions. We are pleased that the communication has inspired our students and respected scientists to improve their English: their ignorance severely limits opportunities for development in the information age.
We are once again grateful to dear friends, students, young scientists and reputable scientists for their interest and attention to the events, and in particular, online lectures and seminars held as part of the International Scientific and Practical Conference “Resource and Energy Saving Technologies of Production and Packing of Food Products as the Main Fundamentals of Their Competitiveness”. Your participation fills the Conference with meaning, makes our common business interesting for the world scientific community, useful and effective.