Національний університет харчових технологій

Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв (МАХФВ)

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

Академічна година - традиційна назва навчальної години у вищій школі.

Академічна неуспішність - неотримання протягом встановленого терміну позитивної оцінки за іспит або позначки «зараховано» за конкретним видом навчальної діяльності.

Бакалавр – ступінь, який на сьогоднішній день присвоюється випускникам, які закінчили вищі навчальні заклади, що здали державні іспити і захистили дипломи після 4-х років навчання.

Деканат - координаційний центр факультету, в якому зосереджена інформація, яка відноситься до навчального процесу В деканаті видаються довідки, залікові книжки, оформляється матеріальна допомога У деканаті є шаблони всіх необхідних заяв, які можуть заповнювати студенти.

Дипломний проект - це заключна робота яка має учбово-дослідний характер, виконується випускниками університету після чотирирічного навчання (бакалаврат) або магістратура  відповідно.

Залік - форма перевірки знань і навичок студентів, отриманих на практичних та семінарських заняттях, в процесі навчальної та виробничої практики. Здача всіх заліків, передбачених навчальним планом на даний семестр, є обов'язковою умовою для допуску студента (учня) до екзаменаційної сесії.

Залікова книжка - документ студента вузу, в якій заносяться всі дисципліни, включені в навчальний план (із зазначенням їх обсягу в академічних годинах), проставляються екзаменаційні оцінки і відмітки про заліки з практичних занять, лабораторних та ін. робіт,. з виробничої  та навчальної практики, оцінки за курсові та дипломні проекти (роботи). В заліковій книжці зазначається переведення студента (учня) на наступний курс.

Підсумкова атестація - форма оцінки професійних знань, умінь і навичок випускника університету, який повністю завершив теоретичне навчання за основною освітньою програмою, що здійснюється державною атестаційною комісією.

Кафедра - навчально-науковий підрозділ ВНЗ, що здійснює навчальну, методичну та науково-дослідну роботу за кількома спорідненими дисциплінами. Керує кафедрою завідувач (як правило, має вчене звання та вчений ступінь) До складу кафедри входять професори, доценти, асистенти, викладачі, наукові співробітники та аспіранти. На викладачів кафедри покладається проведення лекцій, лабораторних, практичних, семінарських та інших видів навчальних занять, керівництво навчальною і виробничою практикою, курсовими та випускними кваліфікаційними роботами, проведення контрольних заходів поточної атестації.

Кафедра випускова - кафедра, відповідальна в даному вузі за випуск з конкретної спеціальності. Основні питання, що виникають в ході навчання, вирішуються саме з завідувачем випускової кафедри .

Курсовий проект - це дослідження в певній галузі знань, що виконується з використанням великої кількості джерел і вивчає позначену проблему. Намагайтеся серйозно підходити до питання, яке ви досліджуєте, і якісно робити курсові проекти, так як вони і складуть фундамент вашого диплому.

Лекція - це усне систематичне і послідовне викладення матеріалу з будь-якої проблеми, методу, теми, питання тощо. На лекціях дається дуже корисна інформація, яку довго шукати в книгах. Тому ставте викладачу свої питання краще відразу після лекції. Уміння слухати і конспектувати лекцію розвивається поступово. Матеріал лекцій закріплюється на семінарах.

Навчальний рік  - дорівнює одному курсу навчання, складається з 2-х семестрів.

Наставник (куратор) - викладач, що шефствує над академічною групою студентів, що здійснює контроль за відвідуванням і одержуваних оцінок, а також допомагає в різних ситуаціях порадою або справою.

Магістр – другий  академічний ступінь, що привласнюється у вищих навчальних закладах. Присуджується особам, які закінчили вищий навчальний заклад з академічним ступенем бакалавра, які пройшли додатковий курс навчання протягом півтора року.

Вікно - порожня пара, яку ви можете використовувати на свій розсуд.

Пара - одне заняття в ВНЗ, що складається з двох академічних годин (1 година 20 хвилин) без перерви.

Перездача - друга спроба, що надається студенту, який не здав залік або іспит з першого разу, як правило, з оцінки «незадовільно» (не зараховано) на позитивну оцінку (зараховано). Студенти, які навчаються на бюджетній основі, позбавляються стипендії, якщо потрапляють на перездачу після закінчення сесії.

 «Перший» та «другий» тиждень:

• Перший тиждень - всі непарні тижні семестру, починаючи з першого (1, 3, 5 і т. Д.)

• Другий тиждень - всі парні тижні семестру, починаючи з другого (2, 4, 6 і т. Д.)

Семестр навчального року завжди починається з "першої" тижня.

Посвята - Щоб стати студентом, необхідно пройти обряд посвячення, але пам'ятай: справжнім студентом можна стати тільки після першої сесії.

Проміжна атестація (модульний контроль) - форма контролю якості знань студента, здійснюваний після завершення частини теоретичного навчання відповідного періоду.

Профком - організація, що здійснює захист інтересів і соціальну підтримку студентів. Тут можна замовити пільгові проїзні квитки, а також дізнатися про різні студентські заходи, тут організовуються поїздки, екскурсії та вечірки.

Реферат - короткий виклад змісту наукової роботи, книги або статті, оформлений у вигляді письмової доповіді; доповідь на задану тему, зроблена на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, літератури по темі).

 Семестр - 1/2 частина навчального року, протягом якого вивчаються дисципліни (лекції, семінари, самостійна робота), відповідно до навчального плану спеціальності даного року набору.

Семінар - це практичне заняття, на якому закріплюється пройдений матеріал, а також дається нова інформація. Залежно від предмету на семінарах виконуються завдання або обговорюються заздалегідь підготовлені питання.

Сесія - строго встановлений період часу, призначений для здачі іспитів та заліків за звітний період.

Староста - найважливіша і відповідальна особа в групі. Є сполучною ланкою між академічною групою і адміністрацією вузу. Староста організовує підготовку групи до занять, забезпечує дотримання дисципліни, виконання правил внутрішнього розпорядку і своєчасну явку студентів на заняття і заходи.

Студентський квиток. - це документ, що засвідчує статус студента. Студентський квиток є вашим пропуском у світ знань.

Хвіст - це не атавізм, це заборгованість студента по предметам.