Національний університет харчових технологій

Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв (МАХФВ)

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

Про кафедру

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «бакалавр» 133 «Галузеве машинобудування», освітня програма «Інжиніринг харчових виробництв» – денна і заочна/дистанційна форми навчання («Обладнання бродильних виробництв»; «Обладнання хлібопекарських виробництв»; «Обладнання виробництв з перероблення м’яса та молока»), освітня програма «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» та спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія», освітня програма «Комп"ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки» – денна форма навчання

Також кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», освітня програма «Інжиніринг харчових виробництв» – денна і заочна форми навчання та 133 «Галузеве машинобудування», освітня програма «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» – денна форма навчання.

До нових навчальних робочих планів уведено, крім базових, ще 25 нових дисциплін, які, в основному, спрямовані на засвоєння комп'ютерних технологій при розрахунках, проектуванні та експлуатації технологічного обладнання. У зв'язку з цим кафедрою розроблені нові робочі програми та методичні розробки з усіх дисциплін. За останні роки кафедрою розроблено та опубліковано понад 30 методичних рекомендацій для забезпечення ними студентів усіх форм навчання.

Викладачі кафедри читають лекції, ведуть практичні та лабораторні заняття, курсове проектування з дисциплін «Технологічне обладнання галузі» для технологічних спеціальностей: «Промислова біотехнологія», «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів», «Технології продуктів бродіння і виноробства», «Технології жирів і жирозамінників», а також «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса», «Технології зберігання, консервування та переробки молока», «Технології хімічних виробництв».

У навчальному процесі використовуються спеціалізовані лабораторії бродильного та молочного виробництв, м’ясопереробної й хлібопекарської промисловості, фармацевтичної та мікробіологічної промисловості з представленими у них діючими зразками обладнання.

На кафедрі працює два навчальних комп'ютерних класи на базі сучасних персональних комп’ютерів. У навчальній та науковій роботі студенти використовують програми AutoCAD та Inventor для створення тривимірних моделей обладнання; систему моделювання двовимірних крайових задач механіки суцільних середовищ ELCUT; комплекс програм АРМ WinMachine - для автоматизованого проектування машин, програмний комплекс FlowVision - для моделювання плинності рідин. У комп’ютерних класах використовується програмне забезпечення для демонстрації викладачем прикладів виконання завдань студентами.

В університеті працює спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій. Аспіранти мають можливість захищати дисертаційні роботи за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

За роки існування кафедра підготувала близько 9200 спеціалістів. Значна частина випускників працює на керівних та інженерних посадах підприємств харчової, фармацевтичної та мікробіологічної промисловості.