Національний університет харчових технологій

Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв (МАХФВ)

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

Вступна кампанія на бакалавра за скороченим строком навчання

Особи, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень (далі – ОКР) молодшого спеціаліста з відповідної (Таблиця 3 Правил прийому) чи іншої спеціальності, а також особи, що здобули ОКР бакалавра, спеціаліста чи освітній ступінь магістра іншої спеціальності , можуть вступати на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченим строком навчання.

Вступники на навчання за відповідною спеціальністю зараховуються на другий або третій курс, що, визначається за переліком та обсягом (кількістю кредитів) опанованих вступником дисциплін.

Вступники на навчання за невідповіною спеціальністю зараховуються на другий курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу.

У разі відповідності отриманої спеціальності молодшого спеціаліста і спеціальності бакалавра вступ проводиться за результатом одного вступного випробування з фахових дисциплін.

У разі невідповідності отриманої спеціальності молодшого спеціаліста і спеціальності бакалавра допуск до проходження вступного випробування з фахових дисциплін  проводится за умови успішного проходження додаткового вступного випробування з фахових дисциплін у формі співбесіди з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в переліку спеціальностей (додаток 4). (Абзац третій пункту 2 розділу IV Умов прийому)

 

Терміни вступної кампанії та особливості подання документів

на денну форму навчання           на заочну форму навчання