Національний університет харчових технологій

Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв (МАХФВ)

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

Вступна кампанія на магістра 2017

Терміни вступної кампанії та особливості подання документів

Випускники НУХТ поточного навчального року, які мають бажання вступити на навчання за іншою спеціальністю, особисто пред’являють та подають до приймальної комісії документи, що наведені тут.

  • Особи, що здобули ОКР бакалавра чи спеціаліста в інших вищих навчальних закладах або в університеті у попередні навчальні роки, для подачі документів згідно переліку мають звернутися до Приймальної комісії за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 70.

Вступник особисто подає заяву про участь у конкурсному відборі в паперовій формі. Бланк заяви формується під час подання документів.

До заяви, поданої у паперовому вигляді, вступник додає документи згідно з переліком.

Документи вступника обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» з урахуванням змін.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму / спеціальності фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до цього самого вищого навчального закладу.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України.

Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Приймальною комісією не приймаються.

 

Прийом заяв і документів на денну форму навчання – з 29 червня по 27 липня 2017 року.

Прийом заяв і документів на заочну форму навчання  (І етап) для вступників, що змінюють спеціальність – з 21 лютого до 1300 25 лютого 2017 року.

Прийом заяв і документів на заочну форму навчання  (І етап) для вступників, що не змінюють спеціальність – з 21 лютого до 1300 27 лютого 2017 року.

Прийом заяв і документів на заочну форму навчання (ІІ етап) – з 29 червня по 27 липня 2017 року.

Фахові вступні випробування проводяться згідно з розкладом у декілька етапів по мірі формування груп з з 26 лютого по 05 серпня 2017 року.

Рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюються не пізніше 04 березня та 07 серпня.

Рейтинговий список вступників впорядковується:  за конкурсним балом від більшого до меншого; за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого. Якщо ці показники не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія впорядковує список вступників з однаковими крнкурсними балами у такій послідовності:

  1. Вступники, що вступають на навчання за спорідненою спеціальністю;
  2. Вступники, що мають документ про освіту на основі якого здійснюється вступ з відзнакою;
  3. Вступники, що мають вищий середній бал оцінок у документі про освіту на основі якого здійснюється вступ (із точністю до 0,001):
  4. Вступники, що отримали більшу кількість балів на фаховому вступному випробуванні;
  5. Вступники, що відносяться до категорій осіб, зазначених у абзацах другому – одинадцятому п.3.9 Правил прийому у встановленій у цьому пункті послідовності;
  6. Вступники, що у документі про освіту на основі якого здійснюється вступ мають вищий бал (вищий середній бал) за письмову кваліфікаційну роботу або атестацію (комплексний кваліфікаційний іспит, дипломне проектування, державні іспити);
  7. Вступники, що у документі про освіту на основі якого здійснюється вступ мають вищий середній бал оцінок з нормативної частини дисциплін відповідно до навчального плану НУХТ.

Після успішного складання вступних випробувань для зарахування на місця державного замовлення вступники зобов’язані не пізніше 1700 09 серпнявизначитись з обранням вищого навчального закладу, спеціальності та подати особисто оригінали документів згідно з переліком.

Після успішного складання вступних випробувань для зарахування на місця, що фінансуются за кошти фізичних та юридичних осіб, вступники зобов’язані не пізніше 1700 11 серпня визначитись з обранням вищого навчального закладу, спеціальності та подати особисто оригінали документів згідно з переліком.

Зарахування на навчання на місця державного замовлення, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів відбувається не пізніше 10 серпня.

Зарахування на навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відбувається не пізніше 07 березня / 12 серпня.