Національний університет харчових технологій

Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв (МАХФВ)

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

До нас завітали гості – науковці та викладачі з Чунцінського університету Китаю.   

Вони перебувають в Україні, і, зокрема, у нашому університеті з метою налагодження співпраці у науковій і освітній сферах.

 

Гостей цікавили розширення академічної мобільності, підготовка наукових кадрів, ведення спільних наукових досліджень.

Наших науковців цікавили секрети швидкого успіху китайської освіти і науки, досвід китайських університетів у підготовці фахівців з механічної інженерії, питання доброчесності і академічної етики серед китайських вчених та інші актуальні та важливі питання університетської освіти і науки.

Шановні гості відвідали музейну залу кафедри та ознайомились з історією розвитку української харчової промисловості, підготовки фахівців в галузі інженерної механіки, процесів і обладнання харчових виробництв, а також отримали інформацію про наш сучасний університет – навчальні та лабораторні корпуси, потужну бібліотеку і студентський клуб, спортивний комплекс і студентське містечко.

В лабораторіях кафедри гості ознайомились зі зразками обладнання -  лінією пакування напоїв, міні броварнею, молочними сепараторами, стендами для вивчення гідравлічного і пневматичного обладнання.

В лабораторії м’ясної промисловості гостей зацікавили макети і діюче обладнання для виготовлення ковбасних виробів, а також унікальний набір демонстраційного обладнання і пристроїв для з’єднання, змащування і діагностики деталей і вузлів, керування обладнанням, безпеки життєдіяльності, якими оснастило кафедру компанія «Тетрапак».

Гості відвідали  лабораторне заняття з новітніх методів проектування, де були вражені вмінням наших магістрантів створювати імітаційні моделі процесів у технологічному обладнанні, розрахунками напружень і деформацій у деталях і вузлах.

Колектив кафедри прикладає максимальні зусилля з метою активізації співпраці з Китайськими університетами, перейняття та застосування в наших умовах  передового досвіду навчальної і наукової роботи.  

 

 

 

 

Department hosted the guests - scientists and lecturers from the a leading Chinese university - Chongqing University. They visit Ukraine and, in particular, our University with the aim of establishing of the cooperation in the science and education.

The guests were interested in academic mobility expanding, scientific staff training, joint research.

Our scientists were interested in the secrets of the rapid success of Chinese education and science, the experience of Chinese universities in educational programs of mechanical engineering, the issue of integrity and academic ethics among Chinese scientists, and other relevant and important issues of university education and science.

Dear guests visited the museum hall of the Department and got acquainted with the history of development of the Ukrainian food industry, preparation of specialists in the field of engineering mechanics, processes and equipment for food production, as well as information about the modern University - educational and laboratory buildings, the powerful library and student club, the sports complex and student campus, study conditions, international cooperation and academic mobility programs.

In the laboratory of ferment production guests were interested in the line of beverage packaging, mini brewery, separators, installations for the study of hydraulic and pneumatic equipment.

In the laboratory of meat industry guests were interested in the samples and active equipment for the manufacture of sausage products, as well as the unique set of demonstration equipment and devices for connection, lubrication and diagnostics of the machines details and components, equipment control, life safety, which were passed us by famous company "Tetrapack".

The guests attended the laboratory lessons on the modern design methods (lecturer – professor Igor Lytovchenko), and were impressed by our masters ability to create simulation models of processes in the technological equipment, calculations of stresses and deformations in the machines and mechanisms.

The staff of the department puts maximum efforts to intensify of cooperation with Chinese universities, the adoption and application in our conditions the excellence experience in education and research.